Vedtægter

 

VEDTÆGTER for SKAGEN FOTOKLUB

Generelt:

 1. Klubbens navn er Skagen Fotoklub.
 2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer og lign at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.
 3. Klubben har hjemsted i SKAGEN. Klubben har adresse hos den til enhver tid værende formand.
 4. Enhver person kan optages som medlem af klubben, dog skal man minimum være 16 år. Ved optagelse som medlem accepteres dermed klubbens regler og vedtægter. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kasseren.

 

Bestyrelsen kan, hvis det anses nødvendigt for klubbens bedste, vælge at bortvise et medlem, hvis dette medlem modarbejder klubbens interesse. Dog skal der først gives en mundtlig reprimande

 

Klubbens bestyrelse:

 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, for 2 år af gange. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og udpeger en formand, næstformand, kasserer og sekretær for, 1 år ad gangen. Hvis et medlem af bestyrelsen ikke er tilstede ved et bestyrelsesmøde, træder suppleanten ind i stedet, og opnår derved stemmeret ved det pågældende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden

 1. Der vælges også en suppleant for 1 år.
 2. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Regnskab og revision:

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Alle medlemmer betaler samme kontingent.
 3. Nye medlemmer har en prøve periode på 4 på hinanden efterfølgende klub aftner, derefter opkræves kontingent prorate
 4. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben. Kontingent forfalder 10/1
 5. /1Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter 7 dage en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som ekskluderet af klubben.
 6. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000 kr., skal forelægges generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling til godkendelse.
 7. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.
 8. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen. Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne.
 9. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.
 10. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
 11. For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser. Det påhviler bestyrelsen, at foreningens midler indsættes i et lokalt pengeinstitut i foreningens navn.

Generalforsamlingen:

 1. Generalforsamlingen er SKAGEN FOTOKLUB’s højeste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og skal varsles senest 5 uger før afholdelse ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller ved anden skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden vil sammen med det reviderede regnskab blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.
 3. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt (under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)
 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.
 6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst to uges varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.
 7. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.
 8. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Opløsning af klubben:

 1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 2. I tilfælde af klubbens ophævelse, har den siddende bestyrelse pligt til at foretage retslig opgørelse og et evt. overskud hensættes i en fond, hvis midler bruges til fordel for et initiativ til oprettelse af en lokal fotoklub, hvis formål er at fremme interessen for fotoarbejde.

Disse vedtægter blev vedtaget på generalforsamling den 22 januar 2018